The Most Active Stocks October 5, 2015 In The OTCBB & OTC Markets

Symbol Price Pct Chg $ Volume     Share Volume     # Trades    
RHHBY 33.44 0.36 34,619,429 1,035,270 1,678
VLKAY 23.36 1.26 31,995,328 1,369,663 2,378
CHKDP 430.46 12.30 26,010,443 60,425 4
NSRGY 76.86 1.00 25,759,168 335,144 1,415
FRCOY 42.13 3.16 24,197,113 574,344 51
BZLFY 27.90 1.64 16,047,913 575,194 135
GEAGY 39.83 4.13 13,731,114 344,743 64
AVXL 1.90 18.44 13,074,208 6,899,318 3,348
SAFRY 19.89 2.42 11,537,175 580,049 161
DKILY 123.73 3.11 11,250,769 90,930 116
Symbol Price Pct Chg $ Volume     Share Volume     # Trades    
RCGPD 0.43 2,033.00 113 264 4
SNRY 0.00 900.00 20 205,000 2
NANM 0.00 900.00 2 1,850 1
MKBYD 0.98 744.83 2,087 2,130 9
MCELQ 0.00 500.00 6 10,400 1
HRDN 0.00 400.00 56,252 112,503,137 199
URHN 0.00 300.00 4,632 11,579,805 28
SNMBQ 0.00 300.00 100 250,000 2
SGMD 0.06 285.85 6 100 1
FARE 0.00 238.46 182,045 41,373,890 319
Symbol Price Pct Chg $ Volume     Share Volume     # Trades    
VCYE 0.00 -97.06 54 357,664 4
POLR 0.00 -96.67 2 21,796 6
IMTC 0.00 -92.31 2 20,325 4
PHMB 0.00 -90.00 0 10,000 1
VUOC 0.00 -90.00 1 998 7
OWVI 0.00 -90.00 0 20,000 1
XMET 0.00 -90.00 5 474,400 1
DOMKD 0.03 -82.76 2,046 68,185 17
CBGI 0.00 -80.00 0 122 2
AHIX 0.05 -79.17 296 5,913 3